Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Wiadomości

Wielkanoc 2018

Kalendarium

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

List Księdza Kustosza

60. rocznica Uwięzienia w Stoczku Klasztornym Prymasa Tysiąclecia

Powitanie przybyłych gości przez Kustosza Sanktuarium

w dniu 12.10.2013 roku o g.1700

 

„…Wóz zatrzymał się przed szeroko otwartymi drzwiami, wiodącymi na widny korytarz. Zaproponowano, bym wysiadł. Jesteśmy na korytarzu jasnym i pustym. Jednak „nie tędy droga”. Znów jesteśmy w wozie po to, by wjechać przez wysoką bramę, zbudowaną ze świeżych desek, do ogrodu. Tu przez oszkloną werandę weszliśmy raz jeszcze na ten sam korytarz. Widocznie do „obrzędu instalacji” w nowym miejscu należały drzwi ogrodowe. Wprowadzono mnie na pierwsze piętro, na szeroki korytarz, oświetlony na biało; wszędzie znać świeżą farbę, jestem w obszernym pokoju…”

Stefan Kardynał Wyszyński, „ Zapiski więzienne”  12 października 1953, poniedziałek

 

W taki sposób Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Kardynała Stefan Wyszyński opisuje w „Zapiskach więziennych” zetknięcie się z miejscem uwięzienia w Stoczku Klasztornym, gdzie pod osłoną nocy został przewieziony dnia 12 października 1953 roku, z pierwszego miejsca uwiezienia w klasztorze Ojców Kapucynów w Rywałdzie Królewskim. W Stoczku Klasztornym Ksiądz Prymas był wieziony do dnia 6 października 1954 roku .

Gromadzimy się dzisiaj w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, na dziedzińcu klasztoru, dokładnie w tym miejscu, gdzie 60 lat temu był przywieziony Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, zgodnie z decyzją ówczesnych  władz PRL.

Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, aby oddać cześć Wielkiemu Człowiekowi, Wielkiemu Polakowi, Wielkiemu Patriocie, Wielkiemu Pasterzowi, Wielkiemu Autorytetowi Duchowemu i Moralnemu Narodu, Wiernemu Synowi Kościoła i Wielkiemu Czcicielowi Matki Najświętszej, której dnia 8 grudnia 1953 roku w kaplicy więziennej w Stoczku Klasztornym oddał się w duchową niewolę.

W imieniu Księży Marianów posługujących w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym od 1957 witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą Uroczystość.

Witam serdecznie Duchowieństwo:

Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej,

Księdza Eugeniusza Zarzecznego–Prowincjała Zgromadzenia Księży Marianów,

Współbraci Marianów,

Księdza ppłk.Jarosława Antoszewskiego z Elbląga-delegata Biskupa Polowego Józefa Guzdka,

Księdza Eugeniusza Delikata-marianina z Lichenia, byłego Generała i Prowincjała Zgromadzenia Księży Marianów,

wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, braci zakonnych kleryków i siostry zakonne.

 

Witam serdecznie przedstawicieli Władz Państwowych, Samorządowych i Służb Mundurowych:

Pana Jacka Cichockiego z żoną Dorotą-Szefa Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów,

          fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

Pana Michała Deskur z żoną Martą–Sekretarza Stanu, Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Panią Edytę Mydłowską Kracewicz-Dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która podczas dzisiejszej Uroczystości reprezentuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Posłów na Sejm i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Janusza Cichonia - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pułkownika Pana Dariusza Łuczaka – Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Współpracowników,

Nadinspektora Pana Marka Działoszyńskiego – Komendanta Głównego Policji w Warszawie. W osobie Pana Komendanta witam wszystkich przedstawicieli Policji. Witam bardzo serdecznie Kompanię Reprezentacyjną Policji  z Warszawy, Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Stołecznej  Policji, towarzyszące Poczty Sztandarowe(Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie),

          fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

Brygadiera Pana Michała Kamienieckiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W osobie Pana Komendanta witam wszystkich przedstawicieli Straży Pożarnej z Komend Powiatowych i Ochotniczych,

Pana Jana Maścianicę-Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego,

Panią Annę Wasilewską - Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego,

Pana Jana Harhaja-Starostę Powiatu Lidzbarskiego,

Panią Halinę Zaborowską-Boruch - Zastępcę Prezydenta Olsztyna,

Pana Artura Wajs-Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego,

Pana Marka Żelichowskiego – Zastępcę Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego,

Pana Artura Jankowskiego-Wójta Gminy Lidzbark Warmiński,

Pana Mieczysława Ziółkowskiego z małżonką-Wójta Gminy Gietrzwałd.

Pana Wiesława Tkaczuka-Wójta Gminy Kiwity,

Pana Jacka Pawlika-Zastępcę Wójta Gminy Kiwity

Przedstawicieli wszystkich Instytucji współpracujących z Sanktuarium,

Dyrektorów Szkół Prymasowskich przybyłych z uczniami,

Dyrektorów Szkół z całej Polski,

Przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Przedstawicieli Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, a szczególnie Panią Krystynę Szajer, która ponad 20 lat była osobistą sekretarką Księdza Prymasa,

Przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, 

Pielgrzymów przybyłych w grupach zorganizowanych z Warszawy(Bractwo Pielgrzymkowe bł.Władysława z Gielniowa), z Elbląga(Parafia Katedralna pw.św.Mikołaja) i z Nidzicy(Parafia pw. Miłosierdzia Bożego, grupa przybyła z ks.Proboszczem),

Przyjaciół i Dobrodziejów Sanktuarium,

Pielgrzymów i Gości przybyłych z Archidiecezji Warmińskiej i z różnych zakątków naszej Ojczyzny,

Wiernych z naszej Parafii

Przedstawicieli mediów: telewizji, radia i prasy

Na Uroczystość został zaproszony Generał Zgromadzenia Księży Marianów z Rzymu ks.Andrzej Pakuła. Nie mógł dzisiaj tutaj przybyć, ale wszystkich serdecznie pozdrawia.

Nasza obecność na dzisiejszej Uroczystości w Stoczku Klasztornym w 60-tą rocznicę uwięzienia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wspaniałą okazją, aby oddać hołd Wielkiemu Człowiekowi i Wielkiemu Pasterzowi, przypomnieć Jego wielkie zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego oraz modlić się o Jego rychłą beatyfikację

Ks. Wojciech Sokołowski MIC

Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju

w Stoczku Klasztornym

          fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

          fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

APEL PAMIĘCI

z okazji  60. rocznicy  uwięzienia Prymasa Tysiąclecia –

 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym

Stajemy do apelu, dziś 12 października 2013r. w 60. rocznicę uwięzienia Prymasa Tysiąclecia w Stoczku Klasztornym, aby przywołać pamięć bohaterów powojennego zniewolenia Polski walczących o wolną i niepodległą Ojczyznę, którzy nie godzili się na likwidację suwerenności i tożsamości narodowej. Polaków, patriotów, prześladowanych oraz inwigilowanych, osadzanych na podstawie fałszywych zarzutów, internowanych  i szykanowanych, przeciwstawiających się eksterminacji fizycznej i duchowej narodu polskiego.

Sługo Boży Kardynale Stefanie Wyszyński, który znosiłeś pasmo represji i prześladowań. Ty, który miałeś odwagę wykrzyczeć „ non possumus! - NIE POZWALAM” - na podporządkowanie kościoła władzom świeckim. Za ten sprzeciw zostałeś uwięziony w Stoczku Klasztornym w latach 1953 – 1954, gdzie oddając się za pośrednictwem Maryi – Matki Pokoju w „całkowitą niewolę Chrystusowi Panu” zapoczątkowałeś religijne odrodzenie Polski i pokojowe rozwiązywanie problemów naszej Ojczyzny oraz dumne kroczenie ku prawdziwej wolności całego Narodu!

 

POZOSTAŃ W NASZEJ PAMIĘCI !!!

PAMIĘTAMY !!!

Księża i osoby zakonne, Wy którzy prześladowani przeciwstawialiście się porwaniom, więzieniom, inwigilacji, torturom, odegraliście decydującą rolę w upadku zbrodniczego systemu w Polsce i wprowadzaniu reform.

 

POZOSTAŃCIE  W NASZEJ PAMIĘCI !!!

PAMIĘTAMY !!!

Matki i ojcowie, pragnący po katolicku wychowywać swoje dzieci nie ulegliście kontroli wszelkich dziedzin życia, mającej na celu degradację rodziny i wartości moralnych stanowiących podstawę człowieczeństwa. Dzięki Wam w naszych rodzinach przetrwało zawołanie „Bóg, Honor, Ojczyzna !”

 

POZOSTAŃCIE  W NASZEJ PAMIĘCI !!!

PAMIĘTAMY !!!

Księża Marianie, przebywający od 1957r. w Stoczku Klasztornym, obroniliście klasztor przed likwidacją przez totalitarny reżim. To Wy, pomimo tego, iż miejsce uwięzienia Prymasa 1000-lecia zostało skazane na milczenie, podejmowaliście starania, by klasztor znów mógł służyć pielgrzymom i prawda o historii tego miejsca była żywa.

 

POZOSTAŃCIE  W NASZEJ PAMIĘCI !!!

PAMIĘTAMY !!!

 

Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, wcielony jako kleryk do jednostki wojskowej w pobliskich Bartoszycach, zostałeś oskarżony o organizowanie nielegalnych zgromadzeń, porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984r. Ty swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym na przesłaniu „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” dałeś wzór jak stawiać opór naciskom ówczesnych władz na duchownych i atakom na obecność symboli religijnych w szkołach i zakładach pracy.

 

POZOSTAŃ W NASZEJ PAMIĘCI !!!

PAMIĘTAMY !!!

 

Przymusowi pracownicy niemieckiego obozu pracy w Stoczku w okresie II Wojny Światowej, wszyscy wypędzeni z własnych domów, zmuszani do śmiertelnie wycieńczającej pracy w kopalniach, przy wyrębie lasów, budowie dróg, linii kolejowych, kołchozach i innych niewolniczych pracach.

 

POZOSTAŃCIE W NASZEJ PAMIĘCI !!!

PAMIĘTAMY !!!

Wszyscy gnębieni i szykanowani, którzy broniliście wolności myśli i wypowiedzi, którzy nie zgadzaliście się z upadkiem i niszczeniem dorobku całego narodu, za co tak wiele zadano Wam cierpień  i upokorzeń.

 

POZOSTAŃCIE W NASZEJ PAMIĘCI !!!

PAMIĘTAMY !!!

 

Do Was zwracam się potomni! Pochylcie w zadumie i szacunku głowy, by uczcić pamięć osób i czynów naszych współbraci, zawsze pozostających wiernymi Bogu
i Ojczyźnie. Zachowajcie w waszej pamięci wszystkich tych, którzy godność, honor
i obronę wiary swych Ojców cenili ponad swe życie.

 

BĘDZIEMY O WAS PAMIĘTAĆ !!!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

 

             fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

 

             fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

 

             fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

 

             fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

 

             fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

 

             fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

Słowo Księdza Kustosza na początku Eucharystii

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński podczas uwięzienia w Stoczku Klasztornym nie miał możliwości, aby modlić się przed Cudownym Obrazem Matki Pokoju, ponieważ był w więzieniu. Osobistego oddania się Matce Bożej dnia 8 grudnia 1953 roku dokonał w kaplicy więziennej w klasztorze.

Dopiero podczas odwiedzin Stoczka Klasztornego w dniu 28 kwietnia 1958 roku powiedział: ”Nie wiedziałem wtedy, że byłem tak blisko Obrazu Matki Bożej słynącego łaskami, gdy słyszę, jak się tu modlicie i śpiewacie, widzę, że byłem pod potężną opieką waszej i mojej Pani. I odczuwałem jej zwycięską opiekę”

Moi Drodzy, jestem głęboko przekonany, że tak jak Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński podczas uwięzienia w Stoczkowskim Klasztorze, tak samo i my zgromadzeni dzisiaj na Eucharystii przed Cudownym Obrazem Matki Pokoju jesteśmy pod Jej potężną opieką i odczuwamy Jej zwycięską moc.

Niech Matka Stoczkowska, Matka Pokoju oręduje za nami u Boga i wyprasza nam potrzebne łaski, a w sposób szczególny łaskę beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tej intencji Eucharystię sprawuje Ksiądz Biskup Jacek Jezierski.

Ja sprawuję Eucharystię w intencji: o zdrowie dla Janiny, Leszka, Anety, Magdy, Martyny, Michała, Ani. O pomoc Bożą w nauce dla Martyny i Michała, o zgodę i błogosławieństwo Boże w domu, ksiądz Tadeusz Mierzwiński sprawuje Mszę Świętą w intencji pielgrzymów, za przyjaciół i dobrodziejow Sanktuarium, o pokój w świecie, pozostali kapłani w intencji grup pielgrzymkowych lub w intencji własnej.

          fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

          fot. Tomasz Stawarski KWP Olsztyn

          fot. Tomasz Holiczko

Uroczysty koncert zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua” i artystów z Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie. W programnie "Kantata Prymasowska" (prawykonanie światowe Lucjana Marzewskiego) pod dyrekcjąKatarzyny Bojaruniec. Kierownictwo Organizacyjne i Artystyczne Leszek Szarzyński

          fot. Tomasz Holiczko

 

Zespół Kameralny "PRO MUSICA ANTIQUA" 

w skladzie:

Leszek Szarzyński - flet

Jerzy Szafrański - obój, rożek angielski

Roman Kuźniak - fagot

Kaori Okuzumi - fortepian (Japonia)

Józef Frakstein - bas-baryto

Julia Karlova - sopran (Kazachstan)

Agnieszka Dziewulska - Pawłowska - mezzosopran

Tadeusz Niedźwiedź - klarnet, basklarnet

Maciej Niedźwiedź - kontrabas

Józef Wojtkowiak - instrumenty perkusyjne

Artur Milian - skrzypce

Katarzyna Bojaruniec - drygent

Leszek Szarzyński prowadzenie koncertu

          fot. Tomasz Holiczko

          fot. Tomasz Holiczko

          fot. Tomasz Holiczko

          fot. Tomasz Holiczko

Z A P R O S Z E N I EKsięża Marianie posługujący w Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym serdecznie zapraszają

na Uroczystości

związane z 60-tą rocznicą Uwięzienia w Stoczku Klasztornym

Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Uroczystości odbędą się w dniu 12 października 2013r.

 

Program Uroczystości:

 

1600  - Zwiedzanie Izby Pamięci i Celi Więziennej Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z przewodnikiem

 

1700  - Rozpoczęcie Uroczystości na klasztornym dziedzińcu:

  • powitanie przybyłych gości przez Kustosza Sanktuarium
  • przemówienie przedstawicieli Władz Państwowych
  • przemówienie przedstawicieli Władz Samorządowych
  • przemówienie Dowódcy Policji
  • uroczysty Apel, salwa honorowa, poświęcenie tablicy upamiętniającej Uwięzienie Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

 

1800  - Msza Św. w Bazylice przed Cudownym Obrazem Matki Pokoju
pod przewodnictwem Biskupa Jacka Jezierskiego

 

1900  - Wykład ks. prof. Andrzeja Kopiczko "Prymasa Polski Stefan Wyszyński i Jego więzienne losy"


1930  - Uroczysty koncert zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua” i artystów z Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie. W programnie "Kantata Prymasowska" (prawykonanie światowe Lucjana Marzewskiego) pod dyrekcją Katarzyny Bojaruniec. Kierownictwo Organizacyjne i Artystyczne Leszek Szarzyński

 

2030  - Poczęstunek dla zaproszonych gości w świetlicy gminnej obok klasztoru


Zespół Kameralny "PRO MUSICA ANTIQUA" 

w skladzie:

Leszek Szarzyński - flet

Jerzy Szafrański - obój, rożek angielski

Roman Kuźniak - fagot

Kaori Okuzumi - fortepian (Japonia)

Józef Frakstein - bas-baryto

Julia Karlova - sopran (Kazachstan)

Agnieszka Dziewulska - Pawłowska - mezzosopran

Tadeusz Niedźwiedź - klarnet, basklarnet

Maciej Niedźwiedź - kontrabas

Józef Wojtkowiak - instrumenty perkusyjne

Artur Milian - skrzypce

Katarzyna Bojaruniec - drygent

Leszek Szarzyński - prowadzenie koncertu

 

 


Logowanie